Privacybeleid

De Werkplaats voldoet aan de wettelijke verplichtingen omtrent het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van de behandeling. Hierbij heeft de therapeut  geheimhoudingsplicht. Op grond van de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de therapeut verplicht  een dossier bij te houden. Deze bevat gegevens over de behandeling en is aangevuld met uw gegevens over eventuele diagnoses en/of onderzoeken die van belang zijn bij de behandeling. Deze gegevens kunnen alleen opgenomen worden in het dossier met uw toestemming. Het dossier is alleen toegankelijk voor de therapeut, bij verwijzing naar een andere behandelaar kan het dossier alleen met uw expliciete toestemming doorgegeven worden. De gegevens van uw dossier blijven conform de WGBO voor een periode van 15 jaar bewaard.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
• De kosten van het consult.


Complimenten en klachten

 

De Werkplaats is een professionele praktijk, waar goede zorg geboden wordt. Toch kan het dat je niet tevreden bent. Het is goed om met de behandelaar hierover in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen. Is dit niet voldoende dan kun je contact opnemen met een externe klachtenfunctionaris. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Met ingang van september 2018 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG. Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure. De therapeut staat bij NIBIG geregistreerd onder registratienummer 5298.

Ben je juist heel tevreden over je behandeling bij de Werkplaats? Dan hoor ik het uiteraard ook graag. Je tevredenheid, verbetersuggesties of ideeën kunnen doorgegeven worden aan de therapeut.